ماه مبارک رمضان

ماه مبارک رمضان پرفضیلت ترین ماه سا ل

        

         

             ماه مبارک رمضان یکی ازپرفضیلت ترین ماه های سال وهم یکیازارکان پنج بنای مسلمانی میباشد که نظر به امرباری تعا لی روزه گرفتن   بالای هرفرد مسلمان و بالغ فرض گردیده است .

                       خداوند متعال در(سوره البقره آیه 183 درموردروزه چنیـن می فرماید ,ای آن کسانیکه گرویدید نوشته شد برشما روزه چنانکــه  برپیشینیان شما نوشته شده است  تابا شد که پرهیزگارشوید .)  از آنروبا آمدن ماه مبارک رمضان مسلمانان درکشورهای اسلامـــی   آماده گی های لازم را ازقبل گرفته وبا فراه رسیدن این ماه پرازفیض  و برکات خشنود میشوند. چه هرمسلمان آرزوی عفو وبخشش خداوند رابا اجرای احکام الهی در سینه میپروراند.

                       باگرفتن روزه دراین ماه, فرد مسلمان با تقــواو پــرهیزگاری آرامــش روحــی و جسمی کسب کــرده وبــه بــارگاه رب العا لمیــن نیاز میکندتاخداوند بزرگ و توانا گناهان مومن راپاک ومـورد عفـــو قرار دهد. چنانچه خداوند درقرآن عظیم الشان میفرماید( ماه رمضان آنســت کـه  فــرو فـــرستــاده شـــد درآن قــرآن از برای مرد مــان و نشانه های روشن از هدایت)   در( سوره البقـره آیــه 186 – آمده است بجـــو یــد آنچــه را نوشت خدا برشما وبخوریدوبیاشامید تاپدید آید مرشمارا رشته سفیـــد  از رشته سیاه ,از طلوع صبح پس تمام کنید روزه راتاشب )  و می فرماید( اگرکسی از شما بیمارویادرسفرباشدپس آن شماراســت  به روز های دیگرواگر کسی مقیم باشد بهـــتراست روزه بگیرد.مــی   خواهد خدا به شما آسانی و نمیخواهد دشواری)  (تا تعدادروزه راتکمیل کنیدو از نعمت های خداوند متعا ل  شکـرانـه  بجا آورید تا باشد که خدای متعال شمارابه راستی ونیکوئی هدایــــت کند. در( سوره بقره آیه ی 185 – نیز آمده است که ,چون پرسند ترا  بنده گانم پس نزدیکم من به ایشان, وایجابت میکنم خواندن خواننده را  چــون بخواهند مرا )

                        خــداوند(ج) روزه را برای مسلمانان دشــوار نساخـــته است  شرایط روزه  بـرای مسا فـــرنیز تعین شده است . اگـر شخصی کمتر از پا نــزده روزدرسفــربما نـد.و از منـزل اقامت خویش دور شــــود  میتواند بخورد.و حینکه  اقامت گزید روزهای دیگر را روزه بگیردو همچنان اگــــر بیشتر ازپـــانزده روز میما نــــد مقیــم  گفتـــه میشـود  وبا یــد روزه بگـــیرد و اگــر شخصی روزه را قصــداً  مـــی خـورد گناهش بیشتربوده ودرمقابل هرروز روزه با ید یک برده راآزاد کنــد   و یا شصت مسکین راغذابدهد در مقابل یک روز روزه )  در ماه مبارک رمضان صدقه( فطر) روزه رامسلمانان نیــــزبا یـــد قبل ازفراه رسیدن نمازعید بـپردازند. مــاه مبارک رمضان فضیلــت های بسیار زیادی داردکه میتوان پاکی نقس ,طاعت وعبادت,سخاوت  وحدت ,خیروبرکت وصدها صفات نیک دیگررانام برد.

                        در ماه مبارک رمضان درهای بهشت بروی مسلمانان بـــــازگردیده ودروازه های دوزخ بسته میباشدو همچنان شب قدرکه ازپـــر فضیلت ترین شب هااست در همین ماه میبا شد. مسلمانان باادای نما زطاعت و عبادت به بارگاه ایزدپاک سعی میکننداز کارهای ناشایستــه  دوری جسته وبا کارهای نیک که شایستهءیک مسلمان است بپردازند.

                         روزه گرفتن از نظرطبابت نیز مفاد بسیاری داردکه در مـــاه  مبارک رمضان با گــرفـتن روزه ازچربی خون, فشارخون وبعضــی  مریضی های دیگر نیز  کاسته میشــود. شخص روزه داربــااحســاس  کردن کرسنگی و تشنگی از حال واحوال فقرا وتشنه گان باخبرگردیده  که دست به  سخاوت و معاونت به فقراوبینوایان میزند و صدقه میدهـد ازاینجاست که روابط حسنه و نیک بین ثروتمندان وفقرابرقرارمیگردد.  که اینها همه از فضایل ماه مبارک رمضان است .

                  خداوندمتعال آنقدربزرگ ومهربان است که در(سوره زمرآیهء53) میفرماید( بگو,ای بنده گانم آنانکه اسراف کردندبرخودشان ناامید نشوید  از رحمت پروردگارتــان همه گناهان شمارامیبخشــد.اوست آمرزنده و مهربان,پس ازمن طلب بخشش کنیدتا شما را بیامرزم)   (درحدیث قدسی آمده است همه کارهای بنی آدم برای اوسـت  مگر روزه که خاص من است ومن پاداش آنرا خواهم داد)

                         در موردشب قدر سبحانه وتعالی در(سوره القدرآیات 2,1 و3 چنین  فرموده است (بدرستیکه ما فرستادیمش درشب قدر,وچه دانی که  چیست شب قدر,شب قدربهتراست از هزارماه,فرود آیندفرشتگان وروح  درآن, باذن پروردگار شان ازهرامری سلامتی درآنشب تا طلوع فجــــر صبح) ونیزقرانکریم برای هدایت و رهنمود بنده گان خــدا درهمین مـاه توسط حضرت جبرائل بــرای ســرورکائنات حضرت محمد مصطفــی (ص) نــازل شده است  که ازایــن کتــاب آسمانی علاوه از مسلما نــان  دانشمندان و ره پویان ادیان دیگربرای پیشرفت علم بشری نیزاستفــا ده میبرند و عــلــم امــروزی را که مشــاهــده میکنیم آفـرید گار بزرگ  و توانا قرنها قبل درقرآن مجید ذکر کرده است .

                      قرآنکریم  که رهنمود خوبی برای مسلمانان جهان است مسلمانان   را به پرهیزگاری,صداقت,صبروشکیبائی,دادن ذکات به فقرا, منع ســـود  ومنع اسراف رهنمائی میکند.

                      لهذا بر هر مسلمان بالغ فرض است که هدایت دین برحق آسمانی  را مطابق دستورات آن بجا آورده ودر این ماه مبارک رمضان با طا عت  وعبادت و با ستگیری از فقرا و بینوایان از این آزمون بزرگ بدر آید.  تا با شد که خداوند متعال ازگناهان مان درگذردوموردعفووبخشش خویش قرار دهد واز این حالت نا به سامان, وطن و مردم ما را نجات دهد.  و همچـنان خـدای متعال بر آن عده از هموطنان مان که دراین ماه مبارک    رمضان ویاقبل ازآن از جا نب دشمـنان وطن به شهادت رسیده انـد بهشت  برین نصیب کــند . بااحترام                                       

 

 

 

 

                                                                                                        قرآن 

                         فروغ دیـــده ام سیمای قــرآن

                         دلم روشن زفیض ورای قرآن

                         بشارت میدهد از لطف ایـــزد

                         خطوط روشن وزیـبای قــرآن

                         به اسرارالف لامش نبرد پـــی

                         کسی تا حال از فحـوای قرآ ن

                         زعرش آمد محمد(ص) را مبـارک

                         کلام و رحمت مـولای قــــرآن

                         بشر آموخــت درس زندگی را

                         زعــلم و حکمت والای قــرآن

                         خجل گـــردد هزاران لولوءتـر

                         بــه نــزد لو لوء دریـای قـرآن

                          نگر وقت تلاوت هــر مسلمان

                         شـود محوء رخ و معنای قرآن

                         در آیـاتش نهفته نـــور یــزدان

                         که هردم دل شود جویای قرآن

                         (عزیزه)شاکرم هرصبحگاهان

                         گشایم دیـده بـر سیمای قــــرآن

                     

           / 12 نظر / 22 بازدید
نمایش نظرات قبلی
... محسن زردادی

عزیزه جان عنایت سلام ! هر بارکه در این گلش سر میزنم از گل و برگ و بارش فیض میبرم. شما چقدر عالی هر مضمون را مینویسید . ماه مبارک رمضان هم بیشتر کیفش در اروپاه است که با وجود تمام نعمات بازهم یک انسان روزه میگیرد و صبح تا شام تحمل گرسنگی و تشنگی را مینماید و از تمام لذایذ نیز انکار نموده حتا طرف دختران موطلایی نیمی نظری هم نمی اندازد. در افغانستان ما بدون آنهم تمام سال مردم گرسنه اند.. از خداوند روزه شما قبول میخواهم و از دعای خیر تان مارا هم فراموش نفرمایید.[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][خداحافظ]

شبنم

سلام و عرض ادب دارم حضور شما خواهر و از خداوند بزرگ برای شما موفقیت و بهرزوی تمنا می نمایم و نیز امیدواری تمام طاعات و عبادات تان قبول درگاه خداوند گردد.به این امیدواری شما را به کاشانه حماسه دعوت می نمایم و منتظر حضور گرم تان هستم[گل]

... محسن زردادی

گویند مهِ نوشده ماه رمضانست ماه شب قدراست و مه سود وزیانست من در همهِ عمر نگفتم به تو یک حرف « چیزیکه عیانست چه حاجت به بیانست» باز آمدم هیچ دلم طاقت نمیکرد که همین رباعی ناچیزم را برای شما و خوانندگان عزیز وبلاگ تان ننویسم. موفق باشید![گل][خداحافظ]

کریمه ملزم

عزیزه جان را سلام و درو نثار باد. تفصیل مفصل را در باره ی ماه مبارک رمضان نوشته اید که واقعان خواندنیست از واژه واژه ی آن مستفید گردیدم همیشه زنده و با ترانه بمانید. چون ایام عید سعید را در سفر استم پیشاپیش برای تان تهنیت میگویم پدرود دوست عزیز حق یاور تان باد[گل]

کریمه ملزم

با درود مجدد . صفحه ی محترم محسن زردادی از وب سایت من باز نمیگردد امید است معذرت منرا برایش برسانید بهرو ز باشید

زریر

سلام خواهر عزیز و گرامی طاعات و عبادات تا ن درین ماه پر برکت و پر میمنت قبول درگه حق باد نوشته تان در خصوص ماه رحمت خیلی ها جامع بود که مستفید گردیدم و غزل زیبا "قرآن" زینت بخش این صفحه میباشد که بیانگر اخلاص و ایمان راسخ شما و پاکیزه گی دیانت تان است برایتان از خدای بزرگ صحتمندی و موفقیت های بیشتر استدعا میکنم

سروش

سلام خواهر عزیز طاعات و عبادات تان مورد قبول درگاه حق شعری خیلی ناب و الهام بخش بود به امید شعر های بعدی ات

... محسن زردادی

عزیزه جان عنایت سلام! ازینکه کمی دیر تر به جواب شعر خیلی زیبای و با محتوای شما همین چند کلمه بیسر و ته را می نویسم ، معذرت میخواهم وقت کافی هنوزهم ندارم که به خدمت دوستان برسم. با استفاده از وبلاگ شما خدمت خواهر گرامی کریمه جان ملزم نیز سلام و احترام تقدیم میکنم. آوازه ی عید است و غروب رمضانست دلها همه از طاعت یکماهه گرانست از صبح الی شام درین معرکه با نفس گاه فتح و گهی کسر همه روزه روانست بر آنکو غم غربت و بینانی نداند واجب شدن و فلسفه روزه همانست وانکس که همه روز و همه سال و همه ماه مانند من از پشت یکی لقمه روانست؟؟ آندل رود اندر گرو حور بهشتی کو یک کمی آسوده ویک خرده جوانست محسن چه کند با همه این سود و «ثوابش» ترسم ببرش جامه ی آن کاخ کلانست. موفق باشید! (شعر بالا را زیاد جدی نگیرید .)

وحید نوری

سلام محترمه عزیزه : نماز و روزه قبول باشد امیدوارم از برکات این ماه استفاده برده باشید مطالب خوبی از قرآن کریم استفاده کرده اید شعر شما که جای خودش را دارد ... ..

وحید نوری

سلام محترمه عزیزه : نماز و روزه قبول باشد امیدوارم از برکات این ماه استفاده برده باشید مطالب خوبی از قرآن کریم استفاده کرده اید شعر شما که جای خودش را دارد