زمستان و غریبان

                                   زمستان و غریبا ن                                                    بـــاز آمده اندوهی زمستــان غــــریـبـــان                                                     گــریــد, دلم ازحـــال پــریشان غــریـبـان                                          یکـد م  نشـود دل ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 36 بازدید

مشک ختن

                              مشـک ختـــن                                  آفــتـــاب رخ تـــو  رو شنـــی مـلک تــن اســت                                جــاده ء عشق تو منـزلگــه ء ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 31 بازدید

غم دیرینه

                            غــم دیــرینــه                                                                                                                        ای  جان زفراق تو  دل وجا ن ببرم سو خت                                              ازهجرغمت سینه ی خونین جگرم سوخت                      ازشوق  ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 24 بازدید
                              **  دیار عشــق**                                    بیتو با خــــود همیشه در جنگـــم                               گاه چــــون شیشه گاه چون سنگم                                 بی تـــو عا لــم خوشـم ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 22 بازدید
آذر 96
1 پست
شهریور 96
2 پست
مرداد 96
1 پست
تیر 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
دی 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
4 پست
دی 88
4 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
3 پست
اسفند 87
4 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
3 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
3 پست
شهریور 87
4 پست
مرداد 87
4 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
4 پست
اسفند 86
4 پست
بهمن 86
5 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
3 پست
آبان 86
4 پست
مهر 86
7 پست
شهریور 86
4 پست
مرداد 86
3 پست
تیر 86
4 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
3 پست
بهمن 84
3 پست
دی 84
4 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
3 پست
مهر 84
2 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
4 پست
خرداد 84
1 پست