غم دیرینه

                                                 غم دیرینه                                          ای جان زفراق تو دل و جان به برم سوخـت                           ازهجر ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 32 بازدید

یوسف کنعانی

                                                 یوسف کنعانی                                                     دخت شب زلف سیا هش نگریــــد                                   عــاشقان دیده بــراهش نگـــریـــد                                   مـــاه پـــــرتـــو ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 28 بازدید

بزم می کشان

بزممی کشــان                   تلاشزند گــی گاهــی به درد ســر نمی ارزد                 دمی بااشک وغم بودن "جهان یکسرنمی ارزد"                 مـریـزان اشک ازدیــده, ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید
                                              گـــل فــر صــت                                       می وزد بــاد زدامـان بهــار  عطــــر فشـــا ن                              رستــه از طــرف دمـن ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 33 بازدید

درپی مقصود

                                         درپی مقصود                            درگردش چشمی توکه صدقصه نهان است                   دانـم که حد یث هـوس عشق درآن اسـت                   خـوانـدم, ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 32 بازدید
                                                                                                دختــر برف                             د ختـــر بـرف آمــده بــا ر دیگــر                    گشتــه سپیــد از قدمــش بام و در                    ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 31 بازدید
                                  شیادان دوران  !                                               چــه زیبــا بــود روزء ملک افغـان                      فـزون نعمت, گــل وسنبل فراوان                      کنارآبشــارش مسـت ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 31 بازدید
آذر 96
1 پست
شهریور 96
2 پست
مرداد 96
1 پست
تیر 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
دی 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
4 پست
دی 88
4 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
3 پست
اسفند 87
4 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
3 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
3 پست
شهریور 87
4 پست
مرداد 87
4 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
4 پست
اسفند 86
4 پست
بهمن 86
5 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
3 پست
آبان 86
4 پست
مهر 86
7 پست
شهریور 86
4 پست
مرداد 86
3 پست
تیر 86
4 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
3 پست
بهمن 84
3 پست
دی 84
4 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
3 پست
مهر 84
2 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
4 پست
خرداد 84
1 پست