زمستان                         زيخبندان و سرمای زمستان                     فسرده باغ و راغ و مرغزارا ن                     نه در بستان نوای مرغکــانی                     نه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید
                                                                                  عیــــــد                     عيدباجلوهء داس مهء نــــــو آمــددوش                     مرغ شب را به هوا تابه سحربودخروش                      مطرب شهر نوای ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 19 بازدید
                                                                                     شیـــــوهء زندگی                        شيوه هـــــا ی زنـــدگی را رنگ رنگ ديگر اســت               گه چون گل مينوازد گـــه نا خــــــن خنجـــــر ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 22 بازدید
                                                           ذوق تمنــــا                        دل درطلب وصل تــــــو آرام  ندارد                انديشهءاز نيک و بدی نــــام ندارد                                    درسينه زندپربسی ازعشق ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید
                                             مهــــرگــان                                                                                       فصل خزان شد بیـــا زينت بوستان نگر            خيمه ء زرگون باغ زيب گلستــــان نگر                                     داده فلک رايگان جامهء زر ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 21 بازدید

کلبه ی ويرانه

                                                                                                                                                                                    کلبـــهء ویــرانه              سوختم از آه وحسرت عاقبت در کــــــوی او                                          صيد گشتم من بدام حلقهء گيســوی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید
                                                                                                               نابرابری ها                        اين چه وضعيست که هرشام و سحر ميبينم                        يکی را شاد و ديگر  ديده ء تر  ميبينـــــــــــم                         ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 20 بازدید
                                    سحـــــر گه       عزيزه عنايت                                               سحر از شرارت دل بدرت نيــــــازکـــردم                               رشتهء کلام دل را همه باتوبـــــازکـــــردم                               در شهردل گشودم بحضورت ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 35 بازدید
                                           (( فــيض تــجــلــی ))                          ناگهان  ديده گشودم من از آن خواب گــران                                    دوش در ظلمت شب نور خــدا را ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 22 بازدید
آذر 96
1 پست
شهریور 96
2 پست
مرداد 96
1 پست
تیر 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
دی 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
4 پست
دی 88
4 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
3 پست
اسفند 87
4 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
3 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
3 پست
شهریور 87
4 پست
مرداد 87
4 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
4 پست
اسفند 86
4 پست
بهمن 86
5 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
3 پست
آبان 86
4 پست
مهر 86
7 پست
شهریور 86
4 پست
مرداد 86
3 پست
تیر 86
4 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
3 پست
بهمن 84
3 پست
دی 84
4 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
3 پست
مهر 84
2 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
4 پست
خرداد 84
1 پست