بساط غزل

                                              بساط غزل                              تادراین خلوت شب خامه سخن گو باشد                         درمیــان مـن و دل قصــه از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید

قصۀ نا گفته

                                   قصۀ ناگفته                       مهتـاب که ازکوچـۀ مــا میگذ رد                        با مــژدۀ پیغـام شمـا می گذرد                        صـد،قصۀ نــاگفتـه بیــان میـدارد                        درنیمه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 34 بازدید

آفتاب

                                                    آفتاب                                       هــرصبح بــروی پنجــره آغــاز میشــوی                                     چــون گل بـه پیش دیدۀ من باز میشوی                                     دخــت شفق زمهــر تـو بـالنـده میشــود                                      ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 33 بازدید

صفیر صلح

                                      صفیر صلح                             بــه آسمــان وطـــن ابــر نــوبهـــار شــویــم                              نسیم رویشی بر دشت و کوهسـار شـویم                               صفیرــصلح شـویـم درفضای ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 35 بازدید

آفتاب

                                                آفتاب                                   درسکــوت مبهم تـاریک شب چلچراغ عشق میبایـد گرفت                             ره روان راداد،نــــوری ازصفـــا  تا بگردد پــاک خوبیـها ز زشت تــاطلـوع صبــح امیــد ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 33 بازدید

ماه رمضان

                                                 ماه رمضان                              ایــن مــاه پــرازفیض وگــرانیکه چـو جـان است بخشایش حـــق  بوده و مــاه رمضـــا ن اســت هـــر بنده  ی مــو ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 30 بازدید

گل فرصت

                         گل فرصت            میــوزد بــاد زدامــان بهـــار عطــر فشــان            رستــه از طــرف دمن لاله وگل در دامــان            همچو دیباست کنون دامن ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 34 بازدید
                                           مهر صلح                        بـدل دارم  تمنائی که روزی با صفا آیــد                        بـرای ملـت افغــان نشـاط جانفـــزا آیــد                           بخندد گل به ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 33 بازدید

دوبیتی

                                               دوبیتی                                     بیا ستارۀ شبهای تـــــار و تنهایی                              که پـــرفــروغترازاختــران و زیبـایی                              وگــرکه بخت کنــد یاریم بدیــدارت                              چــوعطـرگـل آیی و مشک افزایی
/ 7 نظر / 32 بازدید

شفق

                       از: عزیزه عنایت                                                                                        شفق                               مشــک میبـارد بهــاران از گلستــان حسین                            محـو گــردد مهرو مه انــدرشبستان حسین                           لالـه رویــــد تــا ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 30 بازدید
آذر 96
1 پست
شهریور 96
2 پست
مرداد 96
1 پست
تیر 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
دی 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
4 پست
دی 88
4 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
3 پست
اسفند 87
4 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
3 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
3 پست
شهریور 87
4 پست
مرداد 87
4 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
4 پست
اسفند 86
4 پست
بهمن 86
5 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
3 پست
آبان 86
4 پست
مهر 86
7 پست
شهریور 86
4 پست
مرداد 86
3 پست
تیر 86
4 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
3 پست
بهمن 84
3 پست
دی 84
4 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
3 پست
مهر 84
2 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
4 پست
خرداد 84
1 پست