شیادان دوران  !              

                                چــه زیبــا بــود روزء ملک افغـان

                     فـزون نعمت, گــل وسنبل فراوان

                     کنارآبشــارش مسـت و شــادا ب

                     طنیــن و نــغـمهء از شـرشـرء آب

                     هــوای جــان فــزایــش روح پــرور

                     بــدامـــان داشــت مــوج لالهء تــر

                     غــزل خـوان عــاشقان شبهــای مهتــاب

                      نه وحشت بود نی ترسی زهرباب

                      یــکی درفـکـر کـاری شـا د و خرم

                      د گـــرفــــارغ زســودا وزهـــرغـــم

                      بــکـف بـــود هرکه را قــد ر تـوانش

                      زامـــرار حیــات و شــام,نـــا نـــش

                      نبـود کس را به سراندیشه ء جنگ

                      نـه فکــر انتـحاری نی کسی منگ

                      خــدا یــا از کجـا ایـن آتش افــتا د؟

                       کــه میهن شد چنین ویران وبرباد

                      رسیــد نــد ظالمان و دیــوو شیــاد

                      ربــودنـــد ثــــروت مـیـهــن زبــنیــاد

                      کشـانیدند وطــن در آتــش و خـون

                     زخــون کـردنــد, میهـن رود جیحـون

                     بـــیـاوردنــد, بــرمــا آ تــش وجـنـگ

                     بــکــردنـد ظلم و اســتبـداد آهـنـگ

                     چـه خـواهــد دشمن نا پـاک افغـان

                     دهــد آخــربــه پــای میهــنم جــا ن

                     سـرش پــر از هــوای فــکـر بــاطـل

                     بـه قلب و سینه اش تیــر تغــا فـل

                     جـوانــان را ز هــر خــانــه بـجـوینـد

                     به خون بی گناهی دست شویـنـد

                     ربــــایــنــد از کـنار مــــادری پــیـــر

                     بـبندنـد دست و پایش را به زنجیـر

                     بسوزنـــد آشــیان و خــا نــه ها را

                     بـغــارت میبــرنــد هســتی  مـا را

                     زپــیــران ضــعیــف و نـــاتـــوا نــی

                     بگیــرند نــوجـوانش همـچـو جانی

                     به هــر قـریه و ده آتـش گشـایـنـد

                     بــه هرجــا میـرسند ویران نمــایند

                     بــگو ای دشمن ایــن کـوه و دامان

                     چه میخواهی دگرزین ملک ویران؟

                     یـکــی را در فسـا د آلــوده کــردی

                     د گــــــر را بـــــاعــــث آزار و دردی

                     یــکـی دادی تـفــنگ وراکـت کـــور

                     د گـر را میکــشی بــا بـرچه و زور

                     شـودروزی کــه گردی خانه ویـران

                     نــیــابــی پـا و ســراز تـیـغ یــزدان

                     نمــودند چـون تو این عـزم پلید ی

                     شکستنـد و بـرفــتـنـد نـا امیـدی

                     که این خاک است خاک شیرمردان

                     سلامت کی بـرد, بد خـواه او جـان

                     (عــزیــزه) انــتــقـام آن شـهـیــدان

                      بـگــیــرد حـــق زشــیــادان دوران  

                    

                                         13/1/2012                                

                                         شهر تلبرخ

                                         کشور هالند

                     

                       

                      

                     

         

                    

/ 2 نظر / 32 بازدید
محمدعلی رضایی

سلام و وقت بخير خوب و خوش و سلامتي [گل][گل][گل] ممنونم از اينکه سر زدي وقدر داني از نظر صميمانت[گل][گل][گل] هميشه ديدار از وبلاگ دوستان صميمي باعث خرسندي منه[گل][گل][گل] دعا مي کنم هر جا هستي شاد واميدوار باشي و....عاقبت بخير [گل][گل][گل] آمين خدا خوشبختی مارو می خواد-------------------------------------- خوشبختي ما در سه جمله است : تجربه از ديروز، استفاده از امروز، اميد به فردا ولي شیطان با سه جمله ديگه زندگي مارو تباه مي کنه : حسرت ديروز، اتلاف امروز، ترس از فردا [گل][گل][گل]