گرفته شده  از سا یت جام غـــــور  

                                      استاد  اسحاق (ثنا ) 

به خــواهــر گرامی عزیزه عنایت

 

 

یـاد از وطــن "عـنـایـت" بــا چــشـم تـر نـمایـیم

  در کوچه  باغ  مـیـهـن ســیـرو سـفـر نـمـایـیـم

در بزم و رزم امـروز چـون شـعـله ی سر افراز

بـاشـعـر پــر طــراوت  هـنـگامـه  سـر نـمـایـیـم

مــام  وطـــن نـــدارد جـــای بــه  زنــــدگـــانــــی

تا کـی بــه مـلـک بـیـرون بــار ســفــر نـمـایـیــم

دست "قیام" بالاست "فرخاری" میـر مـجـلس

دل می برد "معـاشر" تـا شــب سحــر نـمـایـیـم

کـاخ سـیـاه بـیـداد ، شـوم اسـت وتنگ و تاریک

بـا بــیــل  بـــاز ســازی  زیـر و  زبــر نـمـایــیـم

از زشــت و نـــا رســایـــی در دور زنـــدگــانــی

خود را به علم و دانـش دور از خـطـر نـمـایـیـم

ای دخــت بــا شــرافــت وی مــام بــا  نـجــابــت

با یـک دلــی و وحــدت  دفــع  خــطـر نــمـایـیـم

از راه پـــر ز خــاشــاک از وضـع زار کــشـور

در خــورد فــهــم مــردم بـــایــد خـبــر نـمـایـیـم

دارد" ثنا" امیدی  در کشور کـه جـنـگ اسـت

در گـوش  بانـو  وانـش  سـلـک گــهــر نــمایم

 

 

اسحاق" ثنا"

ونکوور کانادا

شانزدهم اگیست 2010

 

 

 

 

 

                            استاد مولانا عبدالکریم فرخاری 

                 به اسنقبال از شعر بشکسته پر عزیزه عنایت    

           

                          چشم خــور شید  

 

                   فکر رسا"عنایت"، با زیب و فر نمــاییم

                   دامان پــاک میهن، پـــــر از گهر نمــاییم

                   دخت ادیب کشور، چون نور چشم خورشید

                   از فکــرت و خیا لـــت، کحل بصر نمــاییم

                   چــون مــوج بی توقف، داری سرود زیبـا

                   در آسمان پـــرواز، زان بال و پـــر نماییم

                   در چــــادر عفیفت، گـــردد نماز مقبــــول

                   تـــاج مرصع خـــود، زیبـــد بســـر نماییم

                   از جــاده ی خرافـات، از راه بی سر انجام

                   از ظلمــت و سیــاهی، بـــاید گــذر نمــاییم

                   از تـــار ریش زاهـــد، ســـاز و نوا نخیزد

                   تنبـــور پــر صــدا را، تــار تتــر نمــــاییم

                   طالب به روز روشن، ببریده گـوش و بینی

                  از کتله هــای مظلــوم، رفع خطــر نمـاییــم

                  از تــرس دیـــو وحشی، یا قـــاضی ستمگر

                  تــــا کی به ملک دیگــر، عــزم سفر نماییم

                  حـــق را به دست نـــاریم، در بستر زمانها

                 بـــر رفتن ســـر خـــود، پــروا اگـــر نماییم

                 تــو مایه ی امیدی، در شــام تار و دیجـــور

                 زن را بـــه نــور دانش، بـــاید خبــر نماییم

                 (فرخاری) درزبانت,ضعف سخنسرا ییســـت

                     بــــایــــد از ایـــن هنـــرورکسب هنــــر نمـــا یـــیــم                                                             

                           مولانا عبدالکبیر "فرخاری"

                                  ونکوور - کانادا

 

 

/ 2 نظر / 32 بازدید
شایق صحرا

عرض ادب به خدمت عزیزه عنایت! امید جور و عافیت باشید، بعد از تلاش زیاد بلا خره امروز موفق شدم که به شما پیام می گذارم. خوب، وصف نامه ای فوق را خواندم، دوستان نازک خیال ما خیلی خوب ستوده اند، بلی! جا دارد که از شاعره ای فرهیخته کشور، ستاره ای پر نور آسمان ادب همچو ستایش ها صورت بگیرد. وسلام شاد باشید عابد

انجمن فرزانگان کویر

با سلام من شما را آن طوري كه مي توانيد باشيد ،كشيده ام. آن كيست كز روي كرم با من وفاداري كند برجاي بد كاري چون من با من نكو كاري كند انجمن فرزانگان كوير