بزم می کشان

بزم
می کشــان

 

                تلاش
زند گــی گاهــی به درد ســر نمی ارزد

                دمی با
اشک وغم بودن "جهان یکسرنمی ارزد"

                مـریـزان اشک ازدیــده, برای
حــاصل گــیتی

                جهـان د ارد فنا درکف, به چشم تر نمی
ارزد

                مبـر,د ست طمع برنــا کسان
ازبهــراین د نیـا

                که این منت کشیدن ها به صدمن
زرنمی آرزد

                هرآن شاهی که رعیت پروری
درخودنمی بیند

                وجـودش یک دمی برتخت وتاج سرنمی
ارزد

                مران توسن, دراین وادی به
استبداد مظلو مان

                کـه سلطانـیی تویک جو,دمی محشر
نمی ارزد

                بـه پــای گـل نشستن درشـب
مهتــاب درگلشـن

                به بــزم می کشان بی بــاده و
ساغـرنمی ارزد

                (عزیزه)زند گی دارد غم وشــادی
بــدامـا نـش

                 بجز لبخـنـدء روی لحظه ها
دیگــر نمی ارزد

                                                     
28/4/2012

                                                         هـا لــند

/ 0 نظر / 32 بازدید