پست های ارسال شده در آبان سال 1386

       نا امنی وتخطی از حقوق بشردر افغانستان           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     وقتی نام افغانستان  شنیده میشودنا امنی های روبه تزاید و مهـــار    ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 19 بازدید