پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1384

                                                    رمـــز محبت                    تابلبل وگل رابچمن خوش خبری اسـت                    از اشک سحر برسرگل تاج سری است                     تا بوسه زند مرغ ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 22 بازدید
                                                            ((  ايام سرور ))                             يادی آنشب که نگار همر هی ما ميرقصید                             شورو غوغای طرب تا به سما ميرقصیـــد                            ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 25 بازدید