قصۀ تکرار

        ای صبــا لطـف بـکـن قصــۀ ازیـاربگـو

        آنچه دیدی به حریمش همه تکراربگو

        تـا زپیغـام تـوگـرشـاد شـود مـرغ دلـم

        آی ودرگـوش مـن آهستـه وبسیـاربگو
         عزیزه عنایت   

/ 0 نظر / 39 بازدید