**  همنفسان **

                آسان زتو مشکل هـــــــا 

                 ای کا مــل کا مــل هــــا

                                         توفیــــق عطـا فـــر مــــا 

                                          اندر طــی منز ل هـــــــا

                هر بنـد وگــره بگشـــــای

                تا شــــاد شــود دل هــــا

                                         زین بیــــش مکــن نـا لان

                                         دلها ی چــــو بسمل  هــا

              آی همنفســــــا ن آ ئیـــــد

               چون تیزی محمــــــل هـــا

                                         از کف مد هـــــید ایـــــــام

                                         در خو بـــــی حاصل هـــــا

             چــــــون آ ب گــــــــذر دارد

             عمـــــر از بــر سا حل هـــا

                                         پاینـــده  نمــانـــد هیــــــچ

                                         جــز قصــــه و نــاو ل هـــا

                     دانــی کــــه حیـــــات ایــنســت

                     از چیســـت تــغـــا فـــل هـــــــا؟

                                               

/ 1 نظر / 31 بازدید
کریمه ملزم

سلام عزیزجان. امید است آرزوها به کام تان باشد باز هم از اشعار زیبای تان که اثر گذار دل است بهره بردیم قلم تان همیشه رنگین باد[گل]