معرفی

        معرفی اعضای کابینه  جدید  

  

 

  هفته قبل حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان  بعد از یک سلسله فشار های جــامعه ء بین المللی اعضای کابیه جدید خویش را جهت اخذ رای اعتماد به شورای نمــایند گا نافغانستان معرفی کرد که تعدادبیشتر این وزرا از دورهء سابق بود و تغیراتی که مردمرا به یک آینده روشن و فضای صلح آور  خوشبین سا خته بتواند وجود نداشت .

       ملت افغانستان ازتجارب سالهای گذشته, ایـن افراد را که کاری را در طی هشـتسال انجام نداده اند خوب میشناسند ومیدانند که بازهم همان آش است و همان کاسه .

       از جانب دیگرازجملهء23 تن وزرای جدیدصرف یک نفر زن محترمه حسن بانـوغضنفر وآن هم بطور سمبولیک بحیث وزیر امورزنان که قبلاً نیز این پست را به عهده داشت معرفی گردیده است. در حالیکه قبل از معرفی وزرا رئیس جمهور کرزی بــــه

 زنان کشور وعده سپرده بود که سه تا چهار زن را به پست های وزارت  تعین خواهـد کرد . اما قراریکه  دیـده مــیشود  وعــده های حامـد کــرزی  در قسمت نقــش زنان در ساختار جامعه افغانستان  جامهء عمل نپوشیده  و حقوق زنان افغان طوریکه لازم است رعا یــــت نگردیده است .

        نکته اساسی و قابل اهمیت  این است که هر وعده رئیس جمهورافغانـستان قبـل از بدست آوردن رای اعتماد مردم رنگ خاصی دارد و بعدازآن چندان توجه بوعدهء خود نمیکند و چنین نکات مهم یک رهبر در کشور است که با عث دلسردی وایجاد فا صلــه بین ملت و دولت میگردد.

         زنان در ساختار جامعه نقش بسیار موثر دارند و همچنان حضور زنان تحصیـــل کرده و با تجربه در پست های بلند و ارگان های تصمیم گیــرنده و قا بل اهمیت  دولتـی بسیار مفید قرار میگیرد چه بیشترین زنان فطرتاً ازجنگ,کشتار,بی عدالتی ها, رشــــوه فساددر اداره,ظلم ,استبداد.....دوری جسته و مخالف آن میباشند زیرا هیچ مادری ویـــــا خواهری نمیخواهد که عزیزان خویش رادر اثر جنگ و نفاق در خاک و خون تپیده بیند

همه شا هد هستیم که در طول سالهای جنگ بیشترین فا میل ها کشته داده انـــــــد و در سوگ و ماتم نشسته اند که رنج بسیاررا زنان بردوش کشیده اند اگر فرزندی کشته شده است و یا شوهری بعد ازآن بار تمام آن همه درد و اندوه را زن بردوش برده اسـت در دوره حکومت طالبان زنان بودند که سخت ترین ظلم و استبداد آنان را تحمل کردند. زنان افغاسنتان محرومیت های بسیاری را دیده اندو تاکنون در اثر فقـــرو بد بختی کــــه دامنگیر مردم ما شده است در برابراین همه ناساز گاری ها دست و پنجه نرم میکننــــــد

          مادری که فرزند خویش را با هزارمشکلات اقتصادی, خانه بدوشی و بیجا شـدن از محل اصلی درکشور و یا در مهاجرت به ثمر رسانیده وتحصیل کرده که سند فراغـت تحصیلی نیز بدست داردو لی نسبت نبود کار در کوچه و بازارسرگردان میگرددتا با شـد

 دیگر مادررنج دیده اش بخاطر آورن نان برای فرزندانش سرگردان نشود اما کاری دست گیریش نمیکند به امراض روانی و حتی بحضاً توسط مافیا به کارهای خطر ناک گماشته میشود که بلاخره عاقبت آن جوان یا در زندان است و یا مرگ,که رنج این عذاب را با ز هم زن بر دوش میکشد و یا جوانان ,اطفال و مرادنیکه در اثر بم های انتحاری و پرتــا ب راکت ها در کوچه و جاده از بین میروند. تعـداد که تـــوسط عساکـــرامریکائی ها کشتـــه میشوند چنانچه به گزارش  خبرگزاری فارس در کابل نیروهای امریکائیمستقردرولایت هرات یک جوان غیر نظامی افغان را زیر چرخ تانک خود به قتل رسانده و محل حادثـــه رابدون هیچ گونه توجهی ترک کردند . و این بار اول نیست که چنینی اتفــاقی صـــــورت گرفته است بار ها تکرار شده. ملت افغان از جور ,ستم و حــتی حضــور بیگانه گـــان در   کشور به ستوء آمده اند و مو جودیت آنان  موجب افزایش جنگ و نا امنی ها در کشــــور  شده است . بهتر بود امریکا بجای اعزام 30 هزار عسکر جدید, به تقویـــت اردوی ملــی  افغانستان سریع عمل میکرد و هر چه زود تر به این مسئله خاتمه میدادتانه با عث آزار و  اذیت ملت افغان میشد و نه خود کشته و زخمی میداد.

        سوال انیجاست  جوانان غیر نظامی که توسط عساکر خارجی کشته میشوندو یا توسط سگ های شان  پاره پاره میشوند که در ولایت خوست این عمل انجام شده است مسئول این همه جنایات نا بخشودنی کیها هستند؟ چرا گفته های جناب رئیس جمهور که به مردم وعــده   داده است که دیگر نمیگذاریم  مردم غیر نظامی کشته شوند به کرسی عمل نه نشسته است.

 دولت و ظیفه دارد تا با عمل کرد جدی و مذاکره با قوای ناتو جلو  همچو کشتارهای بــــــی رحمانه و دور از انسانیت را بگیرد درغیرآن  دشمنان وطن ازمردمیکه از دولت رو گران هستند استفاده خواهند کرد و راه بیرون رفت از این حالت دشوار تر خواهد شد و تمام  این مسئولیت بر دو ش دولت خواهد بود که در برابر ملت افغانستان دارد  حامد کرزی میبایست نظربه تجربه دولت پیشین اش افراد کار آزمون ,با تجربه ودلسوزبه وطن و مردم را در کابیه جدیدش تعیـــــن میکرد تا جلـــو همچــو  مسایل گرفتهمیشـد.

        مردم وطن ما  سراسر رنج کشیده اند وتاکنون رنج فقر و بدبختی و گــرسنگی را می کشند  مخصوصاً زنان  افغان .

 عده ء از زنان که  در اثر جنگ  نان آوران خویش را از دست داده اند بار دوش فا میل را خود بردوش میکشند که دولت با ید توجه زیادی به حال آنان نمایدو زمینه ءکاری را برای شان مهیا سازد تا به پای خویش بیاستند . مسئله خرید و فروش زنان و دختران جوان مصیبت دیگری است که برزنان ستم دیده  مــا تحمیل شده است . که اینهمه نارسائی ها از عقب مانی کشورو مداخله ی سود جویان به نفع خود شان میبا شد . اگر به زن افغان حق داده شود و زمینه  کار و فعالیت برایش میسر شود استعداد که در او نهفته است  پیش قدم ترین زن جهان خواهد بود .

        زنان بادر ک ودرایت که دارند  ثابت کرده اند که از عهده کار های دولتی واداری به خوبی بدر آیند و قابل تذکر است  که بدون حضور زنان در جامعه سعـــی و تلاش بخاطــر آوردن صلح و امنیت  بجای نخواهد رسید . اگرتعداد از مردان افغان به این عقیــده هستنـــد  که زنان نمیتوانند از کار های بیرون وارسی کنند این خود یک عمل زن ستیزی است چون  این نوع افراد در جامعه نخواسته اند که به زن حق داده شود و زن در بیرون از منزل بـــه  کاری گماشته شود تا او همیشه از حقوق و آزادی که دین مبین اسلام برایش داده است  بـی   خبر بماند و از خویش دفا ع کرده نتواند

          باید بگویم : زن بوده است که از پیدایش دنیا برای اولین بارمسکن رابرای کــودکش     یعنی بشر بخاطر نجات ا زشر حیوانات و درندگان بنا نهاده است و زن بوده است که برای   اولین بار لباس را برای بشراز برگ و ریشه های درختان تهیه کرده است . ولی به مرو ر   زمان حاکمیت و توانائی از وی گرفته شده است . زن ستیزان فکر میکنند زن موجود نتوان

 و ضعیف است که چنین نیست . 

        لهذا به پشتی بانی از زنان فعال و نهادهای مدنی و مدافع حقوق زنــان  درکشـورکـــه   در نشست هفته گذشته به اعتراض ازحضورکمرنگ زنان درکابینه جــــدید دور هم جمــع  آمده بودند مینگــارم و از جناب  رئیس جمهور کرزی تقا ضا میگردد که در تعین زنــــا ن  کار آزموده و شایسته به کرسی های وزارت ,ارگان های دولتی و مراجع تصمیم گیرنـــده   توجه جدی مبذول دارند تا زنان بتـــوانند  مصدر خدمت برای جامعه  افغانستان گردند.

 

عزیزه عنایت

22/12/2009

   

                         

  

 

 

/ 6 نظر / 27 بازدید
محسن زردادی

عزیزه جان عنایت سلام! درد دل شما درد دل ملیونها زن و مادر ، در این مرز وبومی بنام افغانستان است که از ابتدای تاریخش تا اکنون بیرحمانه ستم بر خانمها روا میدارند. با وجودیکه همه میدانند که بدون زن ومادر نمیتواند نه جامعه ی و نه خوشبختیی در جامعه وجود داشته باشد. بامید تساوی کامل حقوق زنان با مردان . بامید آنکه صداهای بیشتری مانند صدای رسای شما در دفاع از حقوق خانم ها ، در جامعه طنین انداز شود.

محسن زردادی

فراموش کردم که با استفاده از وقت آمد آمد سال نو میلادی را بشما تبریک بگویم. عزیزه جان ! سال نو 2010 را بشما و تمام اعضای فامیل و خانواده ی شما تبریک گفته و از خدای پاک صحتمندی و سلامتی همرا با خوشبختی و موفقیت شایان در تمام عرصه ها برای شما آرزو مینمایم.[گل][گل][گل][گل][گل]

عزیزه عنایت

سلام به محترم زردادی شاعر محبوب وطنم ! باربار به گلستان شما مراجعه کردم که چیزی بنویسم و لی موفق نشدم . امید است زیرا صفحه نظریات شما باز نمیشد و تصمیم گرفتم که در این صفحه برای شما بنویسم . از پیام های که برایم گذاشته اید اظهار سپاس میکنم و امید است که مشکل صفحه نظریات شما حل شود . موفق و شاد با شید

محسن زردادی

عزیزه جان عنایت سلام! نفس های گرم سال 2010 را که شتابان از راه میرسد و رایحه ی زمستان صاف و برف آگین آلپ را با خود دارد ، بشما و تمام اعضای فامیل محترم شما تبریک و تهنیت میگویم. امید وارم که سال آینده از هر حیث بهتر از سال پار برای همه ی ما باشد. با دو شعر نستالجیگونه به خدمت شما هستم منتظر و چشم همیشه براه تان!

فایق حصارنایی

خانم وآقای عزیز ! ازصفحه دیدگاه دیگران امید چت روم نسازید زیرا مطلب به این خوبی را خواندم بیبینم دیگران چه نظردرج کردند دیدم فقط تبریک بازی سال ومعذرت خواهی ازهم دیگر بود من هم ناگزیر نمینویسم یعنی (مره تیر) به اصطلاح پاستور بازان