بزم می کشان

 

                       به استقبال غزل حضرت حافظ شیرازی
 

                (دمی باغم بسر بردن جهان یکسر نمی ارزد)

                ( به می بفروش دلق ما کزین بهتر نمی ارزد)

 

                              بزم می کشان !

 

                         تلاش زنــدگی گــاهی بــه درد ســر نمی ارزد

                        دمی با اشک و غم بودن جهان یکسر نمی ارزد

                         مــریــزان اشک از دیــده  بــرای حـــاصل گیتی

                         جهــا ن دارد فنــا در کف به چشم تر نمی ارزد

                         مبر‘ دست طمع بــر نــاکسان از بهر ایـن دنیـا

                         که این منت کشیدن ها به صدمن زرنمی ارزد

                         هرآن شاهی که رعیت پروری درخود نمی بیند

                          وجودش یک دمی برتخــت وتـاج سرنمی ارزد 

                         مران توسن‘ دراین وادی به استبداد مظلوما ن

                          که سلطانیی تو یک جو دمی محشرنمی ارزد

                          به پای گل نشستن درشب مهتاب درگلشــن

                           به بزم می کشا ن بی باده وساغر نمی ارزد

                          عزیزه - زندگی دارد غم و شادی بداما نــــش

                          بــه جـــزلبخند‘ روی لحظه هـا دیگـر نمی ارزد

/ 0 نظر / 35 بازدید