قصۀ نا گفته

                                   قصۀ ناگفته

                      مهتـاب که ازکوچـۀ مــا میگذ رد

                       با مــژدۀ پیغـام شمـا می گذرد

                       صـد،قصۀ نــاگفتـه بیــان میـدارد

                       درنیمه شب ازپنجـره، تـا میگذرد

                        عزیزه عنایت:2015/1/29

/ 3 نظر / 25 بازدید
عزیزه عنایت

سپاس از ابراهیم حسین زاده که سری زدند و دل شاد نمودند سلامت و موفق باشند .