قهقهه ی تناز

                       قـهـقـههء تنـــاز

              دلم خــواهـدکنـــم در آســمان آرزو پـرواز

              رسم در هــر کجای دهـر بافریــادو بـا آواز

              دمم روح اخوت بـرهمه اهـل جهــان آنقدر

              بجای دشمنی هادوستی هـرجا شودآغاز

              بسوزت آفتاب دوستی فقرو تهی دستـی

              فضای مهروباهم زیستن برکل شوددمساز

              زاستثمار وازظلم وستم نامی نمـاند هیـچ

              گلیم عــدل گسترده شــودهرجــا وبـرانبـاز

              میان مردوزن فرقی که امروزاست گرددمحو

              نه نــاظر را بود حاجت نه بر راپور هـر غمـاز

              طراوت های دنیـاراتوان گفت آنزمان فردوس

              که گرددهرنفس موج فضا پـرقهقهه ی تنــاز

              (عزیزه) صلح خــواهــم ازبـرای مردم گیتـی

              که جنگ آرد مصیبت ازهمان هنگامهء آغـــاز

                                   

      

/ 27 نظر / 29 بازدید
نمایش نظرات قبلی
علی نوری

سلام دوستی‌ مهربونم خوبی‌؟ من آپ‌ام گلم بدوه بیا جا نامو نی‌!! منتظر حضوری دلگرمی تن هستم حتمن بیا خوش حال میشم،، شاد نوروزی باشی‌ تا دیدار بدِِِ[گل] [قلب]ِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ[گل][گل][قلب] [قلب]ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ[گل][گل][قلب] [قلب]ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِ[گل

علی نوری

سلام دوستی‌ مهربونم خوبی‌؟ من آپ‌ام گلم بدوه بیا جا نامو نی‌!! منتظر حضوری دلگرمی تن هستم حتمن بیا خوش حال میشم،، شاد نوروزی باشی‌ تا دیدار بدِِِ[گل] [قلب]ِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ[گل][گل][قلب] [قلب]ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ[گل][گل][قلب] [قلب]ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِ[گل

علی نوری

سلام دوستی‌ مهربونم خوبی‌؟ من آپ‌ام گلم بدوه بیا جا نامو نی‌!! منتظر حضوری دلگرمی تن هستم حتمن بیا خوش حال میشم،، شاد نوروزی باشی‌ تا دیدار بدِِِ[گل] [قلب]ِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ[گل][گل][قلب] [قلب]ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ[گل][گل][قلب] [قلب]ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِِِِِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِ[گل][گل][گل] [قلب]ِِِِ[گل

عزیزه عنایت

برادر بی نهایت مهربان و عزیز علی نوری سلام برادر گلم از اینکه با محبت و مهربانی به من روح شاد میبخشید از شما اظهار سپاس میکنم . ولی باربار من به آدرس شما مراجعه کردم متا سفانه آنجارا باز کردم نتواستم . و نا گزیراً در این صفحه برای شما نوشتم امید است ایمیل خود را برای بگذارید تا با شما تماس گرفته بتوانم و یا طریق دیگر از ویبسایت خویش را موفق و شاد با شید .

زریر

سلام خواهر عزیز و گرامی ام با غزلی بیادی قربانیان حادثه سالنگ بروز هستم حضورتان را گرامی میدارم[گل]

فطرت

سلام بانو عنایت ! صحت و سلامت باشید بعد روز های دراز به دیدار تان از روزنه این صفحه زیبا آمدم و امید وارم دیر آمدن را بی اخاصی من مپندارید.شعر زیبا با درونمایه و شکل حقیقی و عاطفی مرا وادار به تحسین کرد. همیشه سبز و جاری بمانید

داوود عالیان

درود بر شما به روزم با یه ترانه پیاده بودم عاقبت ، رو دوش ِ غم سوار شدم سنگر ِ قلبت شدم و ، شکار ِ تیغ و خار شدم زنده ام از بی کفنی ، چی میشه دارم بزنی؟! نگو می خوام باشی آخه ، مترسک ِ باغ ِ منی[گل][گل]

جویا

خیلی زیبا و قشنگ ویبلاگ دارید یک سر در کلبه ما غریبا هم بزنید مرا خوشحال میسازید. تشکر.