رشتۀ امید

                 رشتۀ امید

 

              بسکـه از ظلم وطن با خــامه ودل گفته ام

              شیشۀ دل از حکایت های آن بشکسته ام

              تــا زمــام ملک افتیــده بــدســت دشمنـان

              رشتــۀ امـیــد، ازصلح وصفــا بکسستـه ام
              
              عزیزه عنایت :

/ 0 نظر / 64 بازدید